BEZPEČNOST 

Naše únikové hry Escape Rooms Prague jsou bezpečné.
Provozovna Escape Rooms Prague v Černé růži je zkolaudována pro únikové hry a splňuje všechny stanovené předpisy včetně požárně bezpečnostního řešení.  Úspěšně jsme prošli všemi prověrkami a kontrolou HZS, stavebního úřadu Prahy 1 a hl. města Prahy.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.a Všechny únikové hry ESCAPE ROOMS PRAGUE  jsou provozovány společností Escape Rooms CZ s.r.o., se sídlem Na příkopě 853/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25111213, spis. zn.: C 50498 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen “ERCZ“) a jakékoliv právní a jiné vztahy z tohoto vyplývající se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (“VOP”) a právními předpisy České republiky. Jakékoli spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

1.b ERCZ si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOP a to zveřejněním aktuálního znění VOP na svých webových stránkách https://escape-rooms-prague.cz.

BEZPEČNOST A ODPOVĚDNOST HRÁČŮ

2.a Nezbytnou podmínkou účasti v únikové hře provozované ERCZ je bezpodmínečné dodržování bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky(“dále hráč”), kteří vstoupí do smluvního vztahu se ERCZ na základě jejich uskutečněné rezervace únikové hry. Hráč tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny operátora příslušné únikové hry, může být vyloučen z obchodních prostorů ERCZ na základě rozhodnutí operátora či vedení ERCZ bez nároku na vrácení uhrazené ceny za hru, nebo její části.

2.b Před vstupem do únikové hry, je hráč povinen podepsat prohlášení potvrzující skutečnost, že byl seznámen se všemi bezpečnostními a provozními pravidly a zavazuje se je dodržovat (“prohlášení účastníka”). Bez podpisu prohlášení účastníka nebude možné příslušného hráče vpustit do rezervované únikové hry (bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části).

2.c Únikové hry provozované ERCZ obsahují napínavé a do určité míry stresující či lekavé prvky a situace. Tyto prvky a situace jsou součástí hry a daného příběhu a žádný z hráčů se v průběhu trvání únikové hry nedostane do skutečně nebezpečné situace. V průběhu trvání každé únikové hry jsou hráči monitorováni zkušeným operátorem dané hry, ten má k dispozici zvukový odposlech a kamerový video online přenos z dané hry.

2.d Každý hráč se účastní v únikové hře na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

2.e Ve hrách jsou užity světelné a laserové efekty, technologie emitující magnetická či elektromagnetická pole. Hráči stvrzují svým podpisem, že byli s tímto obeznámeny a budou dodržovat příslušné předpisy apokyny, aby během hry nedošlo k ohrožení jejich zdraví viz. bod 2.b. Osoby s kardiostimulátory či obdobnými zařízeními se mohou na konkrétní informace doptat operátora hry. ERCZ se však v každém případě zříká odpovědnosti za jakékoli zdravotní komplikace spojené s touto skutečností.

2.f Pokud by měl jakýkoliv hráč problémy s jakýmkoliv typem srdečního onemocnění či jiným obdobným onemocněním, měl by tento hráč tuto skutečnost sdělit operátorovi před startem únikové hry a zvážit svou účast ve hře s ohledem na svůj zdravotní stav a možné komplikace z toho vyplývající. Vždy platí pravidlo viz. bod 2.d.

2.g ERCZ si vyhrazuje právo odmítnout vstup potenciálního hráče, který se na základě uvážení operátora či vedení ERCZ bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních / bezpečnostních / operativních důvodů..

2.h Pokud bude jakýkoliv hráč úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to bez nároku na vrácení uhrazeného ceny za hru či její části. ERCZ akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení a zařízení v rámci obvyklého opotřebení, ne však úmyslné poškozování zařízení únikové hry.

2.i Hráči jsou povinni si uschovat své osobní předměty a jakékoliv cennosti v uzamykatelných boxech umístěných v prostorách recepce. ERCZ neodpovídá za škodu za ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností, které nebudou umístěny v uzamykatelných boxech.

OBCHODNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY

3.a Ceny za hru uvedené na webu ERCZ, či v obchodních prostorách ERCZ jsou konečné, včetně případné daně z přidané hodnoty. Ceny za únikové hry se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené hře, konkrétním čase dané rezervace a v závislosti na počtu osob. Konkrétní cena je uvedena v rezervačním systému na webu ERCZ a k nahlédnutí vždy v obchodních prostorách ERCZ.

3.b V případě, že hráč zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí hráče dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené hry/změně zvoleného termínu, v důsledku čehož dojde ke zvýšení konečné ceny za hru v daném případě, hráč je povinen vzniklý nedoplatek ERCZ uhradit.

3.c Pozdní příchody na únikovou hru (déle než 5 min po rezervovaném termínu) nejsou přípustné. V případě zpoždění hráče delším než 15 minut po rezervovaném termínu začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost hráče a bez nároku na vrácení ceny za hru, či její části. V případě, že má hráč zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru v náhradním termínu dle časových možností, nebo s následující skupinou, vše vždy na základě výlučného uvážení operátora či vedení ERCZ.

3.d Pokud hráč zruší svou účast méně než 24hodin před zahájením rezervované únikové hry a cenu za hru, nebo její poměrnou část zaplatil, ERCZ je oprávněna hráči naúčtovat částku až do výše celkové ceny hry, jako sankční poplatek za zrušenou rezervaci a tuto částku si započíst vůči hráčem/účastníkem uhrazenému rezervačnímu poplatku/poměrné části.

3.e Hraní v únikové hry není doporučeno osobám mladším 10let. Hráči mladší než 15 let musí být v průběhu celého trvání hry doprovázeny rodičem nebo jiným zletilým zástupcem nezletilého hráče.

3.f ERCZ si kdykoli vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci s plnou náhradou hráčem uhrazené ceny za hru.

DÁRKOVÉ POUKAZY(vouchery)

4.a Dárkové poukazy (vouchery) ESCAPE ROOMS PRAGUE vystavené a prodávané ERCZ jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“). Dárkovým poukazem je držitel, který dárkový poukaz předloží v provozovně ERCZ, oprávněn k odehrání jedné únikové hry, dle svého výběru spolu s jím zvolenými osobami, avšak nikoliv v počtu převyšujícím celkem 6 osob. Hráč(i) musí splnit podmínky viz. bod 2b.

4.b Vzhledem ke skutečnosti, že ERCZ distribuuje dárkové poukazy i prostřednictvím třetích stran, může se předmět plnění na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami lišit od plnění garantovaného těmito VOP. Pokud je rozpor v předmětu a podmínkách plnění z dárkového poukazu, pak platí podmínky uvedené na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami.

4.c Dárkové poukazy nelze kombinovat s jakýmikoli dalšími slevami či akcemi vyhlášenými ERCZ.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

5.a Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách ERCZ mají pouze informativní a propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či nepřímo vyplývat. Přístup na webovou stránku ERCZ a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných jsou vždy na výlučném uvážení a odpovědnost jejich uživatele..

5.b V průběhu poskytování svých služeb bude ERCZ maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání svých klientů - hráčů. V každém případě však platí, že ERCZ nebude odpovědná za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”, které ERCZ nemohla očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, atd.).

5.c ERCZ není odpovědná za jakékoliv chyby, překlepy, nepřesnosti, které se mohou vyskytnout v informacích a materiálech zveřejněných na webových stránkách ERCZ. ERCZ nebude rovněž odpovědna za jakékoliv prodlení Internetu či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí.

5.d Webové stránky ERCZ mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích stran a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek ERCZ v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor ERCZ s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních banneůr a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.

5.e Webové stránky ERCZ obsahují tzv. "cookies" za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané síti Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání webových stránek a monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek ERCZ. Vyplněním rezervačního formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkách.

5.f ERCZ není odpovědná za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek ERCZ a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.

5.g ERCZ není odpovědná za činnost a případné výpadků či omezení bankovních systémů obsluhujících platební systémy a platební bránu napojené na rezervační systém ERCZ.

5.h V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti ERCZ vůči hráči je výše odpovědnosti omezena výší ceny za hru uhrazené hráčem za použití služeb nabízených ERCZ..

ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6 Jakékoliv osobní údaje o klientech a hráčích únikových her provozovaných ERCZ jsou pečlivě uloženy a zabezpečeny v datových archivech ERCZ v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o osobních údajích (“Zákon”). Jakékoliv osobní údaje získané ERCZ mohou být použity pouze pro potřeb ERCZ a v žádném případě nebudou poskytnuty jakékoliv třetí osobě. Bez výslovného souhlasu hráčů/účastníků, ERCZ používá osobní údaje pouze a v rozsahu umožněném Zákonem, zejména pak ustanoveními § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odstavec 6 Zákona.

verze aktualizovaná 01-01-18 dle právních předpisů VOPERCZ

Už víte jak na to a jdete do toho?

Autorské právo

Obsah jednotlivých her, dílčích úkolů, designu, zvukového aranžmá je chráněno obsahem autorského práva.  Zákazníky prosíme dodržovat mlčenlivost o obsahu hry a nezveřejňovat žádné ani jednotlivé detaily hry ústně ani písemně, na sociálních sítích, blogu, apod. Děkujeme.